federacja zielonych

www.zieloni.w.pl

Lekceważenie prawa, arogancja bezmyślność i zwykła głupota to spadek i pozostałość po zeszłej epoce historycznej w m.in. Polsce, charakterystyczna dla tzw. "elit" które zawłaszczyły sobie i zmonopolizowały sprawowanie różnych funkcji społecznych, wykorzystując majątek publiczny, naginając prawo do ukrycia nadużyć, wpływy i kryminogenne powiązania do tuszowania przestępczej działalności...oto prawdziwy obraz "elit" - ludzi , którzy swoją pozycję zawdzięczają bezczelności i bezgranicznej chciwości, a przy tym dyletanctwu i niekompetencji...

Zapraszam do dyskusji i nadsyłania opinii na ten temat - e-mail: : fzbialystok@wp.pl

Na pozornie drobnej sprawie widać jak na dłoni mechanizmy powszechne dla życia społeczno - polityczno - gospodarczego dzisiejszej Polski, będące spadkiem po tradycji i przyzwyczajeniach ustroju totalitarnego...

W skrócie: w 1982 roku bezprawnie przekazano w użytkowanie "Pracowniczemu Ogrodowi Działkowemu im. Towarzystwa Przyjaciół Białegostoku" obszar lasu - zgodnie ze statutem ogrody działkowe powołane są do prowadzenia upraw ogrodowych, nie gospodarki leśnej.

Z obszaru tego lasu zaczęto wycinać drzewa, z których zyski po sprzedaży miały zasilić konto zarządu ogrodu. Ponieważ było to nielegalne - na ogród została nałożona kara finansowa w wysokości prawie 70 000 zł. Zarząd Ogrodu nie chciał zapłacić tej kary, wskutek czego ostatecznie zapłacił ją ŁĄCZNIE Z ODSETKAMI W WYSOKOŚCI (KARA + ODSETKI) 130 000 zł. (niestety, kara nie została nałożona na sprawców, którzy w pewien sposób uniknęli odpowiedzialności finansowej - przerzucając spłatę kary na wszystkich użytkowników działek). Nie uniknęli jednak całkiem odpowiedzialności...

Z tego powodu (na skutek kontroli ogrodu przez Polski Związek Działkowców z Warszawy) Zarząd Ogrodu został odwołany.

Jednak wiele spraw pozostało nieuregulowanych do stanu zgodnego z prawem, jak dalsza (nielegalna) wycinka drzew (pod pozorem tzw. "pielęgnacji"), istniejące zbyt duże domy na działkach, przyznanie niektórym "szczególnie zasłużonym" i prominentnym działkowcom działek o zbyt dużej powierzchni, a także działek powstałych z (nielegalnie) wyciętej powierzchni lasu...

Jeżeli to tego dodamy tak bulwersujące fakty, jak że to łamanie prawa jest dziełem m.in. białostockiej sędzi (która na wskutek tego typu przestępczych osiągnięć straciła prawo do sędziowskiej emerytury), oraz m.in. policjanta, który prawdopodobnie próbował umarzać postępowania w sprawach ukarania siebie i swoich winnych kolegów, oraz groźby pobicia i podpalenia dla osób nietolerujących tego typu bezprawia, obraz z pozoru błahej sprawy staje się poważny.

Dodając do tego postawę administracji np. nadanie dyplomu działkowcom wycinającym nielegalnie drzewa przez władze Białegostoku, otrzymujemy mieszankę kabaretu i horroru, czyli tragikomedię...

Las powinien zgodnie z prawem wrócić pod zarząd Miasta Białegostoku, należy zaprzestać nielegalnej wycinki drzew, oraz ukarać winnych dotychczasowych naruszeń prawa, w tym takich dyletantów jak pracownicy Urzędu Miasta Białegostoku. (- www.zieloni.w.pl)

BŁĘDY PREZYDENTÓW? www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/ artikkel?SearchID=73171785828156& Avis=KP&Dato=20040216& Kategori=WYDARZENIA& Lopenr=40215008&Ref=AR

Komisja rewizyjna (Rady Miasta Białegostoku - uzupełnienie www.zieloni.w.pl) zamierza złożyć wniosek do prokuratury o sprawdzenie, czy władze nie złamały prawa

Czy prezydent Ryszard Tur mógł wydzierżawić bez przetargu kino “Syrena"? Czy wiceprezydent Białegostoku Krzysztof Sawicki zalegalizował wycinkę lasu na Pietraszach? Witold Perkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej Rady Miejskiej Białegostoku, chce, by prokuratora sprawdziła, czy prezydent i wiceprezydent w tych przypadkach nie naruszyli prawa. (...)

ZEZWOLENIE PO WYCINCE

Kolejna sprawa dotyczy wycinki kilkudziesięciu sosen w lesie, którą już po fakcie miał zalegalizować wiceprezydent Krzysztof Sawicki. Sprawę zgłosił do komisji rewizyjnej działkowicz Stanisław Łuszczewski, który 21 sierpnia ubiegłego roku zauważył, że w lesie na Pietraszach, użytkowanym przez ogródki działkowe im. Towarzystwa Przyjaciół Białegostoku, prywatny przedsiębiorca ściął kilkadziesiąt drzew.

– To były w większości zdrowe drzewa. Rosły one na terenie, który do użytkowania działkowiczów przekazały kiedyś władze miasta – opowiada Stanisław Łuszczewski. – Sosny ściął producent palet w porozumieniu z zarządem ogródków.

22 sierpnia w lesie byli funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy w notatce służbowej mieli napisać, że “drzewa zostały ścięte bez zgody Urzędu Miasta Białegostoku". Wiceprezydent Krzysztof Sawicki co prawda wydał zgodę na “wycinkę drzew" (i to “posuszowych"), ale zrobił to dopiero 8 września.

– Ta zgoda, którą wydałem, była poprzedzona badaniami stanu drzew – wyjaśnia Krzysztof Sawicki. – Zostały wycięte tylko suche drzewa. Na pewno nie wydawałem zezwolenia na ścięcie drzew już po ich wycięciu. Nie jestem wariatem.

Łuszewski przyznaje, że nie ma notatki Straży Miejskiej, gdyż nikt nie chce mu jej udostępnić ze względu na ochronę danych osobowych. (nieprawdziwa i nierzetelna informacja typowa dla pseudosensacyjnego "dziennikarstwa" dyletanckiego "Kuriera" - kopia notatki jest do wglądu u autora przytaczanego pisma - uzupełnienie www.zieloni.w.pl)

– Mam jednak dowód, gdyż na moje pismo odpowiedział Stefan Sochański, komendant Straży Miejskiej – mówi Łuszewski. – Komendant powołując się na notatkę funkcjonariuszy napisał, że 22 sierpnia “na terenie lasu komunalnego przy ogrodzie działkowym zostało wyciętych 56 – 58 sosen o średnicy od 20 do 50 cm".

Komisja rewizyjna dała wiarę wyjaśnieniom i dokumentom Łuszczewskiego. Perkowski zapowiada, że komisja rewizyjna wnioski o powiadomieniu prokuratury przedstawi najpierw Radzie Miejskiej Białegostoku.

– Myślę, że radni zgodzą się, żeby złożyć zawiadomienie do prokuratury – mówi Edward Łuczycki, przewodniczący Rady Miejskiej.

Zbigniew Nikitorowicz znikitorowicz@poranny.pl 15. Lutego 2004

Białystok 22-04-2004 r.

SEJM Rzeczpospolitej Polskiej Komisja Administracji

POWIADOMIENIE

o rażącym naruszeniu obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej prawa przez urzędników: Urzędu Miasta w Białymstoku, Urzędu Miasta i Gminy w Wasilkowie oraz o skandalicznej postawie pracowników odpowiedzialnych za ochronę środowiska Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Urzędu Miasta i Gminy Wasilków, Starostwa Powiatowego w Białymstoku

U Z A S A D N I E N I E

Ustawa z dnia 9 marca 1949 r. o pracowniczych ogrodach działkowych Art.1.1:

"Pracowniczym ogrodem działkowym jest obszar ziemi uprawnej podzielony na działki, ogrodzony, wyposażony w urządzenia niezbędne do uprawy działek, oraz urządzenia społeczne i sanitarne, przeznaczone do użytku określonego w ust. 2.

2. Celem pracowniczego ogrodu działkowego jest stworzenie ludziom pracy i ich rodzinom możliwości wykorzystania wolnego czasu z pożytkiem dla zdrowia oraz poprawa ich sytuacji gospodarczej drogą uzyskania ziemiopłodów na potrzeby własnego gospodarstwa domowego".

Przekazanie Polskiemu Związkowi Działkowców działki 1388 położonej w ewidencji Wasilków w skład której wchodzi las sosnowy 4,3464 ha jest ewidentnym naruszeniem obowiązującego prawa.

Przekazanie Polskiemu Związkowi Działkowców działki leśnej nr 1647/3 o powierzchni 18,20 ha - fragmentu parków leśnych “Pietrasze – Antoniuk” posiadające specjalny status określony w P.1.11 planu zagospodarowania przestrzennego -zasady ochrony i kształtowania środowiska naturalnego”, jest ewidentnym naruszeniem prawa.

W piśmie L.dz. 240/02 z 19.04.2002 r. skierowanym do Prokuratury Rejonowej, prezes OZ PZD były wicewojewoda d.s rolnictwa z okresu PRL-u mgr Zenon Świtaj wyjaśnia:

“Działki miały być przydzielone w formie nagrody przede wszystkim ludziom zasłużonym Białostoczyźnie”.

Działka leśna 1647 / 3

1. Sposób zagospodarowania działki nr 1647/3 przez Polski Związek Działkowców- Pracowniczy Ogród Działkowy im. Towarzystwa Przyjaciół Białegostoku jest rażąco sprzeczny z warunkami realizacji inwestycji określonymi w decyzji Nr GT.II-U/8331 B-1/1/83 Wydziału Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska UM z dnia 18.01.1983 r. co powinno zostać dostrzeżone przez kontrolerów. Wystarcza porównanie przywołanych warunków ze stanem faktycznym - Okręgowy Zarząd Podlaski Polskiego Związku Działkowców -15-245 Białystok 2/5, zgodnie z § 61 i 62 Regulaminu Pracowniczego Ogrodu Działkowego - jako organizator ogrodu działkowego ma obowiązek posiadania zatwierdzonego planu zagospodarowania opartego na podkładzie geodezyjnym.

2. Pracowniczy Ogród Działkowy im. Towarzystwa Przyjaciół Białegostoku od lat prowadzi wycinkę drzew na terenie działki leśnej i prowadzi sprzedaż pozyskanego drzewa nie posiadając uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie oraz nie będąc jednostką posiadającą uprawnienia do prowadzenia prac pielęgnacyjnych na terenach leśnych.

Uzyskiwane środki finansowe nie mogą stanowić wpływów Pracowniczego Ogrodu Działkowego jako niezgodne z § 9 Statutu Polskiego Związku Działkowców.

Obowiązkiem kontrolujących było przeprowadzenie lub spowodowanie kontroli i sprawdzenie tak pozyskiwanych środków i ich podział “wśród ludzi zasłużonych Białostoczyźnie”.

Tu koniecznym było sięgnięcie do dokumentów legalizujących masową wycinkę drzew przez działaczy Polskiego Związku Działkowców - “specjalistów” z zarządu POD nie tylko na działce 1647/3 ale i w przylegającym do tej działki lesie stanowiącym park leśny Pietrasze- Antoniuk w okresie 1999/2000 r.

Za takie działanie przeprowadzone za zgodą członka Zarządu Miasta mgr inż. Krzysztof Sawicki wręczył osobie z zarządu POD Dyplom - o którym pisze w piśmie skierowanym do Pana Lecha Kopczyńskiego z dnia 22-08-2003 r. “prezes” zarządu POD im. TPB. Pan mgr inż. Krzysztof Sawicki to ta sama osoba, obecny Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, który post faktum, bo w dniu 2003-09-08 wydał zgodę na pozyskanie i zagospodarowanie we własnym zakresie drzew posuszowych- a więc 19 dni po stwierdzeniu nielegalnej wycinki na działce nr 1647/3 przez Straż Miejską .

Komisja z udziałem przedstawiciela Starosty Białostockiego i Wojewody Białostockiego wysokiej rangi specjalistów nie dostrzegła faktu wycinki drzew, dostrzegła zaś wiele spraw do oceny których nie została powołana.

Komisja nie dostrzegła czterech przykładów traktowania przez “ludzi zasłużonych Białostoczyźnie” działki leśnej jako śmietnika - gdzie wyrzucane są odpady z działek z tapczanami, kanapami, telewizorami, oponami samochodowymi i innymi przedmiotami.

1. Te wysypiska śmieci - udokumentowane na załączonej fotografii są tradycyjnie spalane pomimo, że znajdują się bezpośrednio w lesie.

Komisja nie dostrzegła miejsc parkowania utworzonych na terenie działki leśnej przez działkowców posiadających działki przy granicy ogrodu. Fakt ten dokumentuje załączona fotografia.

Komisja stwierdza, że działka nr 1388 posiada wewnętrzny podział na działki o powierzchni 300m2-500m2.

2. Komisja działała przy udziale przedstawiciela użytkownika wieczystego działki - pana V-ce Prezesa Anatola Pietruczuka - działka nr 88 - powierzchnia 630 m2 i Działkowca Pana Janusza Kaskiewicza - działka nr 450 powierzchnia 701 m2 - członka poprzedniego zarządu Pracowniczego Ogrodu Działkowego im. Towarzystwa Przyjaciół Białegostoku, który naraził Polski Związek Działkowców na karę 65.388 zł t.j. za wycinkę drzew bez zezwolenia - co było jednym z powodów odwołania zarządu i ustanowieniem zarządu Komisarycznego.

Działek posiadających powierzchnię przekraczającą 500 m2 na terenie Pracowniczego Ogrodu Działkowego im. Towarzystwa Przyjaciół Białegostoku znajduje się oficjalnie 75 a ile działek posiada nieoficjalnie “grono zasłużonych Białostoczan” powierzchnię większą niż dopuszcza ustawa o pracowniczych ogrodach działkowych za cichą zgodą zarządu ???

Działka nr 491 należąca do bardzo ważnego i mocno zasłużonego Białostoczyźnie - posiada pow. 1045 m2 i należy do ważnego Pana Prokuratora.!!!!!!!

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców - organizator ogrodów działkowych szczególnie zasłużonym Białostoczyźnie przyznaje więcej niż jedną działkę, co stwarza takim osobistościom dodatkowe źródło dochodów.

1. Komisja nie dostrzegła licznych przypadków udzielenia lokalizacji działek po wycięciu w tym celu drzew - a wystarczyło porównać plan zagospodarowania ze stanem faktycznym. Tak wysokiej klasy specjaliści jak członkowie Komisji powinni zauważyć naruszenie przepisów przeciw pożarowych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej. Przykładem takich działek są działki o Nr 561 i 562 sektor VI - a jakie stanowiska piastowały zasłużeni Białostoczanie - użytkownicy tych działek ?

2. Komisja nie dostrzegła potrzeby usuwania ogrodzenia działki nr 1647/3 chociaż taką potrzebę dostrzegli uczestnicy rozprawy administracyjnej z 19 stycznia 2003 r. co jest jednym z warunków wydanej decyzji: “projektowany ogród powinien być ogólnodostępny”.

3. Komisja nie dostrzegła faktu braku planu urządzenia lasu na ww. działkach a posunęła się do wniosków nie leżących w zakresie do jakiego została powołana.

Działka nr 1388

W dniu 16-08-2003 r. powiadomiłem pisemnie Podlaski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Urząd Miasta Wasilków o wycince czterech drzew zaś w okresie późniejszym wycinka drzew w lesie położonym na działce 1388 była kontynuowana, a drzewa wywoził w nieznanym kierunku pomocnik wymieniony w Notatce Straży Miejskiej z 22 sierpnia 2003 r.

Wyjaśnienie Starostwa Powiatowego w Białymstoku RL.III. 61123/48/2003 r. z 2004.01.09 są nieprawdziwe.

Sprawa wycinki drzew na działce nr 368 w rzeczywistości przedstawia się następująco:

Użytkownik działki nr 369, który otrzymał po zmarłej użytkowniczce - bezprawnie działkę nr 368 i przystąpił do prac na tej działce z użyciem wynajętej spycharko-ładowarki i przy jej pomocy usunął dwa drzewa - nie owocowe - rosnące przy granicy działki. O fakcie tym powiadomiłem Urząd Miasta w Wasilkowie - odpowiedzialnego pracownika.

Pracownik ten nie przybył na działkę pomimo wielokrotnych ponagleń osobistych i telefonicznych. Kiedy użytkownik działki nr 369 kończył spalanie pozostałości po wykarczowanych drzewach, osobiście przywiozłem za pozwoleniem Pana Burmistrza tego pracownika na miejsce zdarzenia i po wykonanych czynnościach (m.in. sporządzeniu szkicu i opisu) odwiozłem do Urzędu Miasta Wasilków.

Tu sporządziłem pisemne powiadomienie w którym zgodnie z faktem (a na sugestię pracownika Urzędu) napisałem o widocznych objawach uszkodzenia systemu korzeniowego trzech drzew co przejawiało się uschnięciem liści. Umieszczenie informacji o uszkodzeniu korzeni trzech drzew na których były widoczne uschnięte liście miało stanowić podstawę ukarania - bo nie tylko samowolna wycinka drzew jest czynem karalnym, ale i spowodowanie uschnięcia drzew również.

W trakcie odbytej rozmowy w gabinecie Pana Burmistrza pracownik składając relację wyraził się: ”są to bardzo mocne argumenty dające podstawę do nałożenia kary pieniężnej”.

Moje zdziwienie wywołała przypadkowo uzyskana informacja o odstąpieniu od nałożenia kary - o czym ja nie zostałem poinformowany.

W wyniku interwencji u Wojewódzkiego Podlaskiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku otrzymałem pismo WI.0736/52/03 z 2003 r. 07-18 w którym wyjaśniono: “Burmistrz Wasilkowa zezwolił na wycięcie przedmiotowych drzew jednak do dnia 31.03.br. czyli do dnia do którego powyższe prace należało wykonać, nikt nie zgłosił się po decyzję i dlatego też decyzja wygasła. Drzewa nadal rosną i o ile Zarząd będzie chciał je wyciąć będzie musiał ponownie wystąpić do Burmistrza z wnioskiem o zezwolenie”.

W dniu 15-08-2003 r. wykonałem zdjęcia na których widoczne są uschnięte drzewa i z premedytacją czekałem na kolejne poczynania zarządu Pracowniczego Ogrodu Działkowego im. Towarzystwa Przyjaciół Białegostoku postępującego z widoczną pogardą dla obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej prawa w poczuciu bezkarności, którą miał zapewniać ustanowiony “prezes zarządu" - były Policjant.

Po wycięciu drzew - co nastąpiło 20-08-2003 r. - o fakcie tym powiadomiłem:

1. Ministerstwo Ochrony Środowiska

2. Podlaski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

3. Urząd Miejski w Wasilkowie

Z załączonej fotografii niezbicie wynika, że trzy drzewa uschły i po sugerowanym sprawdzeniu możliwe było ustalenie, czy system korzeni tych drzew został uszkodzony w trakcie prac w 2002 r. i to było jedyną przyczyną uschnięcia tych drzew.

Odstąpienie przez Urząd Miasta Wasilków od ukarania osoby winnej było nieuzasadnione.

Od dnia 1608-2003 r. rozpoczęła się wycinka drzew w lesie wchodzącym w skład działki nr 1388 i o fakcie tym został powiadomiony na piśmie:

1. Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku

2. Urząd Miasta w Wasilkowie

Pomimo powiadomienia wycinka drzew była prowadzona i zapewniam, że wycinane były głównie drzewa zdrowe o określonej wielkości bez instruktażu i ocechowaniu jak próbuje usprawiedliwiać Starostwo Powiatowe.

W trakcie Rozprawy administracyjnej odbytej w dniu 19 stycznia 2004 r. okazało się, że wycinka drzew na działce nr 368 odbyła się bez wymaganej zgody, ponieważ do tego dnia działacze Polskiego Związku Działkowców przejawiający pogardę dla prawa - nie odebrali decyzji Burmistrza Wasilkowa.

Obiektywna ocena postępowania Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców na terenie Pracowniczego Ogrodu Działkowego im. Towarzystwa Przyjaciół Białegostoku pozwala zauważyć, że:

- świadomie następuje łamanie Ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych i Statutu Polskiego Związku Działkowców w zakresie przyznawania działek o powierzchni powyżej 500 m2

- świadomie dopuszcza się do samowoli budowlanej, zezwalając budowę altan o powierzchni większej od dopuszczalnej i poprzez ukrywanie tego faktu łamanie przepisów skarbowych, bowiem właściciele takich altan nie mają prawa korzystać z podatku i opłat administracyjnych (według kontrolerów PZD 3- 40 % altan posiada zawyżone wymiary - a więc ponad 220 przypadków)

- prowadzona jest działalności gospodarczej bez posiadanych uprawnień polegająca na wycince drzew i ich sprzedaż co jest bezprawnym sposobem wpływów Polskiego Związku Działkowców i działaczy- co jest również naruszeniem ustawy-karno skarbowej.

- naruszany jest Regulaminu POD w całym zakresie

- łamane są obowiązujących zasad przy wyborach samorządu ogrodowego dla ustanowienia zapewniającego bezkarność Policjanta

Łamiąc świadomie elementarne statutowe zasady na terenie Pracowniczego Ogrodu Działkowego im. Towarzystwa Przyjaciół Białegostoku Polski Związek Działkowców traci prawo do prowadzenia działalności na tym ogrodzie.

Decyzje o przekazanie polskiemu Związkowi Działkowców terenów leśnych jako sprzeczne z Ustawą o pracowniczych ogrodach działkowych powinny zostać uchylone.

Za działania naruszające przepisy o ochronie środowiska osoby odpowiedzialne muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności a fakt, że jest to były Policjant nie zwalnia z obowiązku przestrzegania obowiązującego prawa.

Ponieważ lokalne urzędy (i zatrudnieni w nich urzędnicy) wystarczająco wykazały, że ponad wykonywanie obowiązków i przestrzeganie prawa przedkładają obronę interesów zasłużonych Białostoczan i prezesa OZ PZD - byłego wicewojewody mgr. Zenona Świtaja dlatego ponownie proszę o powierzenie przeprowadzenia postępowania w tej sprawie zewnętrznemu organowi kontrolnemu.

W przypadku konieczności pomocy w starannym wyjaśnieniu wskazanych nieprawidłowości wyrażam gotowość udzielenia pomocy

z poważaniem Stanisław Kazimierz Łuszczewski Białystok 22-04-2004 r.

W tle zdjęcie leśnej plantacji drzew iglastych ze stron www.przyroda.tk - Krzysztof Pawłowski

PYTANIA DOTYCZĄCE INFORMACJI I PORAD NA TEMAT EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA, CYWILIZACJI, ZDROWIA, SPOŁECZEŃSTWA, CYWILIZACJI, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PROSIMY KIEROWAĆ DO: Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku SIEDZIBA: ul. Rumiankowa 14/4 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 434 BIURO: ul. Rumiankowa 20, 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH") e - mail: fzbialystok@wp.pl

Zostań członkiem wspierającym Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku: wpłać składkę (20 pln) lub dowolną darowiznę (najlepiej przelewem na konto Stowarzyszenia: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU nr r-ku: 24-1540-1216-2001-4405-0412-0001), otrzymasz ulotki, plakaty, foldery, nalepki, kolorowanki, biuletyny, koszulki itp.

Jeśli chcesz aktywnie zaangażować się w prace Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku po próbnym okresie członkowstwa wspierającego możesz zostać członkiem zwyczajnym: brać udział w szkoleniach, wycieczkach, praktykach, stypendiach, stażach, uzyskać możliwości pracy, (tworząc lokalny odział Stowarzyszenia Federacja Zielonych) doradztwa, nauki...

Zawarte powyżej stwierdzenia są subiektywnymi opiniami autorów, których ocenę i wiarygodność pozostawiamy czytelnikowi. Prezentujemy je zgodnie z prawem do swobody wypowiedzi i wolności posiadania własnych przekonań i poglądów. Zastrzegamy, że z tego powodu nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za faktyczne i domniemane szkody spowodowane (jakoby) poprzez przedstawienie tych subiektywnych przekonań i poglądów. W razie jakichkolwiek wątpliwości ZAMIESZCZAMY SPROSTOWANIA. KOPIOWANIE, REPRODUKOWANIE, POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. MECHANICZNEJ CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ BEZ PISEMNEJ ZGODY WYDAWCY JEST ZABRONIONE I PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - RAFAŁ KOSNO I STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU (C) 2004 r. KOPIOWANIE, POWIELANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI (W TYM TEKSTÓW, ZDJĘĆ, GRAFIK, WYKRESÓW, DANYCH ITD.) WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY.